Зарибяване с липан * 2015

#1
Здравейте Колеги,

Направихме контакт с един развъдник за липани в Чехия и в момента уговаряме условията и възможностите да внесем оплоден хайвер през пролетта на 2015 година. Имаме желание да излюпим липана в два развъдника в България и да се опитаме да зарибим няколко български реки. Идеята е да се реинтордуцира този вид на повече места и всички да можем да ловим тази уникална риба. Първият опит за излюпване ще направим с 20000 хайверни зърна и следващите години, 2016 и 2017 ще се наложи отново да внасяме от Чехия. Тъй като липана става полово зрял на третата година се надяваме през 2018 да имаме стадо от липани, които могат да дават поколение и вече да не се налагат излишни разходи по внос. Финансово засега проекта е осигурен, но ако възникнат някакви непредвидени разходи, които не са ни по силите ще ви информираме.

Поздрави

BFC Team
http://www.bfcflyfishing.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bfctackle.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Зарибяване с липан * 2015

#4
Здравейте отново.
Гледам, че не са ми изтрили регистрацията, което може би е добре. За да се опитам да бъда полезен по темата, която е супер важна.
Първо да кажа личното си мнение - считам такова действие за неправилно и много вредно за речната екосистема на всяка река, която бихте избрали.
Не става дума само за наличните риби в реката, които подлежат на мухарски риболов. Става дума за още доста неща. Например - ако допуснем, че е една от реките ще е Панега - тя попада в защитена зона Карлуково от Натура 2000 - по директивата за опазване на видове и техните местообитания. Там, ако не се лъжа, има десетина вида малки рибки, които са защитени. Част от Искрецка също попада в Натура 2000, над рибарниците в Искрец, ако не ме лъже паметта. Считам, че и за пъстървите такова пускане ще е супер вредно. Обаче - какво мисля аз не е важно.

По-важното е какво казва законът. И ето какво казва Закон за Биологичното Разнообразие /ЗБР/

Раздел IХ
Въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и
растителни видове в природата
Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Въвеждането в природата, както и вносът, развъждането и отглеждането на неместни животински и растителни видове се допускат, ако това не уврежда природни местообитания в тяхната естествена област на разпространение или местни видове от дивата флора и фауна или техни популации.
(2) Дейностите по ал. 1 се разрешават въз основа на разработена програма само след
положителна научна експертиза, възложена от съответния компетентен орган по ал. 3 и след
положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.
(3) Дейностите по ал. 1 се извършват с писмено разрешение на:
1. началника на Националното управление по горите - за дървесни, храстови и ловни видове;
2. министъра на околната среда и водите - за всички останали видове.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Органите по ал. 3 могат със заповед, обнародвана в "Държавен
вестник", да забранят:
1. въвеждането в природата на неместни видове, които биха застрашили естествени природни
местообитания или местни видове от дивата флора и фауна;
2. вноса, развъждането и отглеждането на неместни животински и растителни видове, ако
случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора и фауна.
Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Министерството на околната среда и водите организира и ръководи дейностите по отстраняването на навлезли в страната неместни видове, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора и фауна.

Чл. 126. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За осъществяване на дейност без лиценз по чл. 62, ал. 1, в нарушение на чл. 62а и чл. 67, ал. 4 или без разрешение по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2000 до 25 000 лв.


Следователно - ето един приятелски съвет - проверете всичко много добре, особено дали липанът е местен вид, и ако установите, че не е - просто спазете законовата процедура по чл.67, алинеи 2 и 3.

Защото ако се появи липан някъде - където и да било, но особено в Натура 2000, и ако се окаже, че не е местен вид - законовата процедура по чл.67а ще се наложи да бъде спазена.
Мисля, че на всички мухарски клубове, и на самата федерация, една от най-основните цели е запазване на природата и биологичното разнообразие от местни видове, а друга основна цел е спазването на законите, за които цели ви пожелавам успех.
Поздрави

Re: Зарибяване с липан * 2015

#7
Мисля, че на всички мухарски клубове, и на самата федерация, една от най-основните цели е запазване на природата и биологичното разнообразие от местни видове, а друга основна цел е спазването на законите, за които цели ви пожелавам успех.
Това не е инициатива на мухарските клубове, нито на Федерацията. Такава тема не е поставяна за обсъждане и не е била обсъждана с представителите на клубовете.

Поздрави!
Rosen's Fly Fishing Blog / Мухарски Клуб 'Стримерите'

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 4 и 0 госта

cron